4 důvody, proč běžet až do Afriky

Zkuste své učitele pro akci nadchnout!
Důvodů, proč by je mohla akce zajímat, je hned několik…

1. důvod

Cílem projektu "Běh pro Afriku" není pouze získat finanční prostředky na stavbu škol v Africe, ale také informovat studenty a veřejnost o problematice rozvojových zemí. Běh lze zařadit do Školního vzdělávacího programu a pořádat jej pravidelně.

Dílčími cíli našeho projektu je i naplňování klíčových kompetencí žáků a především realizace řady průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu, zejména v oblasti Osobnostně sociální výchovy, Výchovy demokratického občana, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech nebo Multikulturní výchově.

2. důvod

Projekt přispívá k zamyšlení žáků nad významem vzdělání pro jednotlivce i pro společnost, k zamyšlení nad aktuálními problémy současného světa a formování hodnot a postojů. Vede k uvědomění si hodnoty spolupráce a pomoci, k zainteresovanému postoji v životě a přispívá k utváření solidarity.

Pomáhá také překonávat předsudky a utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti. Studenti mohou reflektovat zázemí příslušníků ostatních socio-kulturních skupin a projekt tak přispívá k prevenci vzniku xenofobie.

3. důvod

I cesta může být cíl – příprava vhodné trasy, stanovišť nebo doprovodné akce přispívají ke zlepšení vztahů mezi studenty a školního klimatu a vede ke zvýšení chuti žáků spolupodílet se na organizování obdobných školních akcích a rozvíjet jejich další schopnosti.

4. důvod

A koneckonců, běhání je přece zdravé!

Není toho málo a na spoustu dalších argumentů zajisté přijdete sami. Tak hodně štěstí!