Asore 2005

Asore

Škola v Asore je vůbec první školou, kterou jsme v rámci našeho projektu postavili. Dvě školní budovy s čtyřmi třídami a jednu zrekonstruovanou budovu nové základní školy jsme předali místní komunitě a úřadům v září 2005, rok po konání naší první veřejné sbírky na podporu vzdělávání v Africe. Do školy nyní chodí na 200 dětí, které díky základním vzděláním mají zcela jiné možnosti než jejich rodiče.


Zájem a úcta místní komunity

Tato první sbírková škola se v asorské komunitě těší velkému zájmu a úctě. Místní lidé oceňují jak školu, tak i způsob, jakým se v ní jejich děti učí. Lokalita školy byla vybrána na základě několika kritérií. Rozhodující roli hrály faktory jako množství škol v oblasti, spolupráce komunity, vstřícnost místních úřadů, ale i množství vybraných peněz. Škole v Asore byl navíc přidělen pozemek o rozloze 10 ha. Jeden hektar se využil přímo pro školní budovy a zbylých 9 slouží jako školní polnosti, díky kterým je škola částečně výdělečná. Na ovocných plantážích totiž pracují rodiče místních žáků za peníze, které tak vydělají, se nakupují věci potřebné pro chod školy: oblečení, psací potřeby, učebnice a knihy nebo další nábytek.

Do školy i pro vodu

V červnu 2009 jsme také dokončili 5 km dlouhé potrubí, které přivádí pitnou vodu z hloubkového vrtu přímo ke škole. Díky tomu může pro děti z Asore pokračovat vyučování i v období sucha. Zejména dívky, které zde tradičně chodí s těžkými nádobami pro vodu, nemusí kvůli této náročné povinnosti přerušovat či dokonce ukončovat školní docházku.

Děkujeme za důvěru

Všechny budovy byly postaveny z finančních prostředků, které se nám v roce 2004 ve spolupráci s Junákem podařilo vybrat během 1. ročníku veřejné sbírky Postavme školu v Africe. Skauti a skautky v ulicích českých měst vybrali do kasiček přes 900 000 Kč. Celkem se na sbírkovém kontě shromáždilo 1 297 623 Kč. Byl to skvělý začátek a následující roky sbírka jen rostla. Děkujeme všem dárců a všem, kteří nás podporují už od začátku.


Má to cenu...

Chci pomoci